Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

The following is a list of the 32th Term of Central Committee of the

FEDERATION OF LIVESTOCK FARMERS’ ASSOCIATIONS OF MALAYSIA

32TH TERM OF CENTRAL COMMITTEE (2023-2025)

马来西亚禽畜业联合总会第三十二届理事会名单(2023-2025)

Position 职位

Life Honorary President 永久名誉會長

Kwei Yew Tong 郭耀通先生 AMN

Advisors 會務顧問

Tan Sri Francis Lau Tuang Nguang 丹斯里劉團源先生
Dato Fong Kok Yong 拿督方国榮先生
Datuk Jeffrey Ng Choon Ngee 拿督黄俊儀先生

Legal Advisor 法律顧問

Mr Chua Kim Boon 蔡庆文律师 
Mr Amit Penesar

President 總會長

Mr Tan Chee Hee 陳志喜先生

Deputy President 署理會長

Mr Lee Yoon Yeau 李润耀先生

Vice President 副會長

Mr Sim Zhi Zhan 沈志展先生
Mr David Lee Chli Yuan 李啓源先生

Secretary General 總務

Mr Ti Soon Guan 鄭顺元先生

Deputy Secretary 副總務

Mr Wong FuSheng 王富生先生

Treasurer 財政

Mr Seh Choi Hoo 徐水和先生

Committee Members 理事

Mr Richard Ngu Deing Hung 吳沺鋒先生
Mr Tsai Kian Shin, 蔡裕勝先生
Mr Low Lim Huat 劉林發先生
Mr Wong Moon Foo 黄满富先生
Mr Tan Kim Eng 陳錦榮先生
Mr Lee Kun Meng 李坤明先生
Datuk Tan Wooi Perng 拿督陳伟鹏先生
Dato’ Sri Soon Shy Chwan, 拿督斯里孫詩傳先生
Mr Tan Soo Soon 陳泗顺先生
Mr Leong See Wai 梁思伟先生
Mr Sia Hui Chen 谢惠政先生
Mr Yong Keng Yoong 楊錦榮先生
Mr Goh Seng Huat 吳成發先生
Mr Tan Chin Yong 陳進榮先生
Mr Pang Khong Foo 彭康富先生
Mr Lee Yoke Chong 李育忠先生

Internal Audit 内部查賬

Mr Tan Kuang Liang 陳光亮先生
Mr Cliff Kwei Shu Cheng 郭尌程先生