070-620 070-620Big5 070-621 070-622 070-622Big5 070-623 070-624 070-625 070-626 070-630 070-630GB2312 070-631 070-632 070-633 070-634 070-635 070-638 070-639 070-640 070-640Big5 070-642 070-642Big5 070-643 070-643Big5 070-646 1Z0-264 1Z0-265 1Z0-271 1Z0-272 1Z0-273 MB6-504 MB6-506 MB6-507 MB6-508 MB6-509 MB6-510 700-301 700-302 700-303 700-410 700-501 700-505 700-701 070-646Big5 070-647 070-647Big5 070-648 070-649 070-652 070-653 070-654 070-655 070-656 070-656Big5 070-658 070-659 070-660 070-662 070-663 070-663J 070-664 070-665 070-665J 070-667 070-668 070-668J 070-669 070-671 650-293 650-294 650-295 650-296 650-297 650-298 650-299 70-672 70-673 70-680 70-680GB2312 70-681 70-682 70-683 70-684 70-685 70-685J 70-686 070-521-VB 070-523 070-523-Csharp 070-523-VB 070-526 070-526-Cplusplus 070-526-Csharp 070-528 070-528-Csharp 070-528-VB 070-529 070-529-VB 070-536 070-536-Cplusplus 070-536-Cplusplus-CN 070-536-Csharp 070-536-Csharp-CN 070-536-VB 070-536-VB-CN 070-540 070-540-Csharp 070-540-VB 070-541-Csharp 070-541-VB 070-542 070-542-Csharp 070-542-VB 070-543-VB 070-544-Csharp 646-048 646-056 646-057 646-058 646-096 646-102 350-024 350-025 350-026 350-027 350-029 350-030 350-040 070-672 070-673 070-680 070-680GB2312 070-681 070-682 070-683 070-684 070-685 070-685J 070-686 070-687 070-688 070-689 070-690 070-691 070-693 070-699 070-910 071-571 071-687 074-131 074-132 70-086 70-089 70-121 70-122 70-123 70-158 70-162 70-169 70-177 70-178 70-181 1Z1-546 1Z1-547 1Z1-548 1Z1-550 1Z1-554 1Z1-559 074-133 074-134 074-135 074-137 074-138 074-139 074-322 074-324 074-325J 074-338 074-343 074-344 074-404 074-674 074-676 074-679 074-924 078-702 083-640 640-444 640-460 640-461 640-553 640-554 640-692 640-721 1Z0-409 1Z0-450 1Z0-451 1Z0-456 1Z0-457 1Z0-460 MB6-821 MB6-822 MB6-823 MB6-824 MB6-825 MB6-826 MB6-827 C2010-534 C2010-538 C2010-539 C2010-564 C2010-565 windows 8 key windows 7 key windows 7 key office 2013 key office 2010 key windows server 2012 r2 key windows 8.1 key windows 7 key windows 7 key windows 8 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key eset nod32 key office 2011 mac key office 2011 mac key windows server 2012 r2 key windows server 2012 r2 key Windows Server 2012 key windows 8 key Windows 8 key windows 8 key Windows-8-Standard-Key-online buy-Windows-8-Standard-Key buy-Windows-8-Key windows 7 key windows 7 key for sale windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 8 key windows 8 key windows 8 key windows 8 key Office 2013 Key Office 2010 Key windows 8.1 product key windows 7 key windows 7 key windows 8 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key buy-Windows-8-Key windows 7 key windows 7 key Office 2013 Key Office 2010 Key windows 8 key windows 8 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 7 key cheap windows 7 key windows 7 product key windows 7 key sale windows 7 key windows 7 key windows 7 key windows 8 key windows 8 key cheap windows 8 key windows 7 keys windows 7 key windows 8 key windows 7 key windows 7 key SUB-UNITS COMMITTEE
Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Sub-Units Committee

The following is a list of the Sub-Units Committee of the Federation of Livestock Farmers' Associations of Malaysia (FLFAM) for the period of 2015 - 2017.

各小组正,副主任

Broiler Unit
肉鸡组

Chairman (正)
Mr Kwei Yew Tong 郭耀通先生

Vice Chairman (副)
Mr Tan Chong Hooi 陈宗辉先生
Mr Alex Ding 陈善发先生

Layer Unit
蛋鸡组

Chairman (正)
Mr Loh Wee Ching 罗韦清先生

Vice Chairman (副)

Mr Brian Lim Jit Shen 林日燊先生

Mr Lee Yoon Yeau 李润耀先生

Pig Unit
生猪组

Chairman (正)
Mr Chuang Hock Meng 庄福明先生

Vice Chairman(副)KIV

Broiler Breeder Unit
种鸡,孵化组

Chairman (正)
Mr Tai Kok Khong 戴国强先生

Vice Chairman (副)
Mr Yong Kim Loon 杨锦麟先生
Dr. Ong Choo Teik 王祖德兽医

Broiler Processor Unit
肉鸡加工组

Chairman (正)
Dato' Alex Ding 拿督陈善发先生

Vice Chairman (副)
Dato’ Sri Pua Tian Siong 拿督斯里潘天雄先生
Dr Rosnizam Bin Abdul Rahman (PPNJ)

Duck Unit 
养鸭组

Chairman (正)
Mr Tan Soo Soon 陈泗顺先生

Vice Chairman (副)
Mr Sng Wee Tat 孙伟达先生
Mr Cheng Bou Hua 钟茂和先生

Technical Advisory Committee
技术咨询组

Chairmain(正)
Dr. Lau Moo Leong 刘文龙兽医

Vice Chairman (副)
Prof. Dr. Loh Teck Chwen (UPM) 罗德循博士

Committee Members
组员

Mr Chew Heng Chong
Dr. Lim Ban Keong
Dr. Kok Poe Chu
Dr. Wong Hon Siong
Dr Tan Chee Kiang
Dr Khaw Eng Sun
Dr Ooi Peck Toung
Dr Ang Lee Seng
Dr Kam Kok Yen
Dr Rachel Fong Wai Jin
Dr Ong Eet Ling
Dr Rahmat SM Sheriff
Dr Gulam Shah bin Fazal Din

周泓章先生
林万强兽医
郭保初兽医
黄汉祥兽医
陈志强兽医
许永山兽医
黄柏桐兽医
洪利生兽医
甘国炎兽医

冯慧贞兽医
王毅麟兽医

President's Committee Members 
会长理事会成员

Mr Jeffrey, Ng Choon Ngee 拿督黄俊仪先生

Dr. Khaw Eng Sun 许永山兽医

Mr Lee Lee Kong 李利广先生

Mr Kwei Yew Tong 郭耀通先生
Mr Tai Kok Khong 戴国强先生
Mr Loh Wee Ching 罗韦清先生
Dato' Alex Ding 拿督陈善发先生
Mr Tan Soo Soon 陈泗顺先生
Dr Lau Moo Leong 刘文龙兽医
Mr Chuang Hock Meng 庄福明先生
Dr Lim Ban Keong 林万强兽医
Dr. Lee Chin Hsing 李景星兽医
Mr Cliff, Kwei Shu Cheng 郭尌程先生

Mr Lee Yoon Yeau 李润耀先生

Mr Tan Kuang Liang 陈光亮先生

Ritma Prestasi SB
BULLETIN BOARD

24 February 17

养猪业研讨会-马六甲

马来西亚禽畜业联合总会与几家本地动物健康产品及器材供应公司合作为我国猪农举办有关养猪业的研讨会,相信涉及讨论以下的项目或课题,将对猪农在管理上的效果和肉猪生产上的技术有所提升。 主讲人是来自台湾,中...

» View archives