Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Central Committee Members

The following is a list of the 32nd Term of Central Committee of the Federation of Livestock Farmers' Associations of Malaysia (FLFAM) for the period of 2023 - 2025.

马来西亚禽畜业联合总会第三十二届理事会名单 (2023 - 2025)

 Life Honorary President
永久名誉会长

 Kwei Yew Tong 郭耀通先生 AMN

Advisors
会务顾问

Tan Sri Francis Lau Tuang Nguang 丹斯里劉团源先生

Dato Fong Kok Yong 拿督方囯榮先生

Datuk Jeffrey Ng Choon Ngee 拿督黄俊仪先生

Legal Advisor
法律顾问

Mr Chua Kim Boon, Mr Amit Penesar
蔡庆文律师

President
总会长

Mr Tan Chee Hee
陳志喜先生

Deputy President
署理会长

Mr Lee Yoon Yeau
李润耀先生

Vice President
副会长

Mr Sim Zhi Zhan
沈志展先生

Mr David Lee Chli Yuan
李啓源先生

Secretary General
总务

Mr Ti Soon Guan
鄭顺元先生  

Deputy Secretary
副总务

Mr Wong Fusheng
黄富生先生

Treasurer
财政

Mr Seh Choi Hoo
徐水和先生

Committee Members
理事

Mr Richard Ngu Deing Hung
Mr Tsai Kian Shin
Mr Low Lim Huat
Mr Wong Moon Foo
Mr Tan Kim Eng
Mr Lee Kun Meng
Datuk Tan Wooi Perng
Dato' Sri Soon Shy Chwan
Mr Tan Soo Soon
Mr Leong See Wai
Mr Sia Hui Cheng
Mr Yong Keng Yoong
Mr Goh Seng Huat
Mr Tan Chin Yong
Mr Pang Khong Foo
Mr Lee Yoke Chong

吴沺锋先生
蔡裕勝先生
劉林發先生
黄满富先生
陳锦榮先生
李坤明先生
拿督陳偉鹏先生
拿督斯里孫诗傳先生
陳泗顺先生
梁思偉先生
謝惠政先生
楊錦榮先生
吳成發先生
陳進榮先生
彭康富先生
李育忠先生

Internal Audit
内部查账

Mr Cliff Kwei Shu Cheng
郭澍程先生  

Mr Tan Kuang Liang
陳光亮先生  

Evonik. Power to create
BULLETIN BOARD